Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Ośrodek Kultury samorządowej w Żółkiewce zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej oks-zolkiewka.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 20 wrzesień 2012

Data ostatniej dużej aktualizacji: 10 luty 2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – na stronie są treści w formie graficznej bez opisu alternatywnego w formie tekstu
 • – brak powiększania czcionki
 • – brak wersji kontrastowej
 • – brak menu dla niepełnosprawnych
 • – na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 12.01.2021
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 12.01.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Patryk Wrzyszcz
 • E-mail: oks_zolkiewka@poczta.onet.pl
 •  Telefon: 510-771-553

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce
 • Adres: Ośrodek Kultury Samorządowej
 •  ul. Krótka 3
 • 22-335 Żółkiewka
 • E-mail: oks_zolkiewka@poczta.onet.pl
 • Telefon: 510-771-553

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.